برچسب: پنکه

اجاره پنکه مه پاش

23

آوریل2022
یکی از سیستم های سرمایشی مطرح در مناطق صنعتی اجاره پنکه های صنعتی است. همانگونه که در مقاله مربوط به اجاره پنکه های مه پاش بیان کردیم در سیستم ای اجاره ای چند نوع اجاره سرمایش وجود دارد که عبارتند از : اجاره کولر، اجاره پنکه مه پاش و اجاره ... Read More