اجاره فرش

اجاره فرش

اجاره فرش به دو صورت ۹ متری و ۱۲ متری با دو نوع زیر پایی و نمازی